Ένα ευχαριστώ για άλλη μια φορά στον Philippe Besson

Ένα ευχαριστώ για άλλη μια φορά στον Philippe Besson Ένα ευχαριστώ για άλλη μια φορά στον Philippe Besson Ένα ευχαριστώ για άλλη μια φορά στον Philippe Besson

Ο Πρόεδρος το Δ.Σ. και τα μέλη εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους στον Πρόεδρο της Γαλλικής ομάδας PUI (Pompieres de Internationale) Philippe Besson για τη συνδρομή του ακόμα μία φορά στην ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. με τη διάθεση γεώφωνων.

Ο εθελοντισμός εκφράζεται με την αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια, κάτι που εκφράζει όλα αυτά τα χρόνια τη συνεργασία μας με τη γαλλική ομάδα.

Η συνεργασία μας γεννήθηκε μέσα από την EVOLSAR και σφραγίστηκε με υπογραφή μνημονίου συνεργασίας τον Ιούλιο 2022.

Τα οχήματα και ο εξοπλισμός που έχουμε αποκτήσει, χάρις και στην βοήθεια του Philippe Besson που υπήρξε καταλυτική μας οδηγεί να θεωρούμε πως είμαστε πλέον ακόμη πιο οργανωμένοι και έτοιμοι να βοηθήσουμε τους κρατικούς φορείς και τους πολίτες γενικότερα  

Philippe Besson σ'ευχαριστούμε

Le président du conseil d'administration et les membres adressent leurs vifs remerciements au Président du PUI français (Pompières de Internationale) Philippe Besson pour son aide une nouvelle fois à l'EP.OM.EA. avec la mise à disposition de géophones.  

Le volontariat s'exprime dans la solidarité et l'entraide, ce qui s'est exprimé au fil des années dans notre collaboration avec l'équipe de France. Notre coopération est née à travers EVOLSAR et s'est scellée par la signature d'un protocole de coopération en juillet 2022.  

Les véhicules et équipements que nous avons acquis, grâce aussi à l'aide de Philippe Besson qui a été un catalyseur, nous amènent à considérer que nous sommes désormais encore plus organisés et prêts à aider les administrations et les citoyens en général  

Philippe Besson nous te remercions

Ενδιαφέρεσαι να γίνεις διασώστης; Πάτησε εδώ
', 'auto'); ga('send', 'pageview');